Pracownia Fotomediów

W Pracowni Fotomediów kształcimy młodych adeptów sztuki (specjalność Fotografia, kierunek Sztuka Mediów) ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnego wykorzystania umiejętności warsztatowych, umożliwiających swobodną wypowiedź artystyczną, świadomie uwzględniającą specyficzne, przynależne jedynie fotografii wartości formalne i estetyczne w korelacji z innymi mediami, jak: rysunek, malarstwo, instalacja przestrzenna, video, obiekt oraz działania ekranowe i multimedialne. Student uzyskuje wiedzę z obszaru sztuki mediów w zakresie teorii i praktyki fotografii w szerokim kontekście refleksji humanistycznej i dokonań artystycznych integrujących różnorodne obszary percepcji i kreacji medialnej w sztuce oraz ich konotacji we współczesnej kulturze artystycznej, dzięki czemu nabywa umiejętności kreacji własnej oryginalnej wypowiedzi artystycznej, a tym samym świadomego przekazu medialnego, cechującego się wysokimi walorami artystycznymi.
Program kształcenia zakłada kreowanie sytuacji aranżacyjnych uwzględniających aspekty wizualne i dramaturgiczne planu zdjęciowego. Treścią zajęć są także eksperymenty ukierunkowane na poszukiwanie oryginalnego języka wypowiedzi artystycznej. Do dyspozycji studentów pozostają zajęcia w ramach Koła Naukowego Szlachetnych Technik i Obrazowania SFERA. Swoje dokonania studenci i dyplomanci prezentują w akademickiej galerii Zaułek Kaćmy oraz na wystawach pozauczelnianych (www.made-in-photo.com).

Do dyspozycji studentów pozostają trzy sale wykładowe z zapleczem multimedialnym, studia fotograficzne, ciemnia oraz Laboratorium Obrazu Cyfrowego wyposażone w zintegrowany system równoczesnego wykorzystania w jednym planie ekspozycji hybrydowych kamer cyfrowych Sinar i Nikon, generatorów i oświetlenia wielotemperaturowego, ciągłego i wyładowawczego Broncolor.Kadra: prof. zw. Andrzej P. Bator, prof. n. Czesław Chwiszczuk, prof. n. Piotr Komorowski, as. mgr Ewa Martyniszyn; as. mgr Agata Szuba, as. mgr Rafał K. Warzecha oraz laborant mgr. Stanisław Sielicki.