Pracownia Komunikacji Medialnej

Prof. Wiesław Gołuch
Ad. dr hab. Jakub Jernajczyk

Pracownia Komunikacji Medialnej skupia się na tworzeniu komunikatów wizualnych o wyraźnie zaznaczonych celach i intencjach wynikających z analizy relacji zawartych w trójkącie twórca – media – odbiorca. Istotą pracy jest budowa komunikatów medialnych poprzez:

  • definiowanie celów – artystycznych, społecznych, informacyjnych, komercyjnych;
  • wybór środowiska realizacyjnego – form i narzędzi medialnych;
  • skuteczne stosowanie kryteriów i argumentacji medialnej;
  • stymulowanie aktywności kreacyjnej.
Elementy tych założeń realizowane są w pracowni w ramach przedmiotów:


1. Przedmiot Komunikacja medialna ma na celu uczyć studenta budowania komunikatów medialnych, skutecznego stosowania kryteriów i argumentacji medialnej (argumentacja subiektywna – argumentacja obiektywna), kreowania idei i własnego światopoglądu artystycznego, wrażliwości w obszarze społecznym, racjonalnego uzasadniania podejmowanych decyzji, doboru optymalnych narzędzi medialnych i swobodnego posługiwania się nimi.
II i III rok lic.oraz I i II rok mgr SM, prowadzący: Prof. W. Gołuch, Ad. dr hab. Jakub Jernajczyk


2. Przedmiot Perswazja medialna ma na celu uczyć studenta budowania własnego światopoglądu artystycznego, kreowania idei, wrażliwości w obszarze społecznym, racjonalnego uzasadniania podejmowanych decyzji, doboru optymalnych narzędzi medialnych i swobodnego posługiwania się nimi.
II rok mgr SM studia niestacjonarne, prowadzący: Prof. W. Gołuch


3. Przedmiot Inwentyczne podstawy kreacji, którego celem jest stymulacja kreatywnego myślenia i działania, wykorzystującego metody inwentyczne dla celów artystycznych i  projektowych.
I rok lic. SM, prowadzący: Prof. W. Gołuch


4. Przedmiot Grafika intermedialna (realizowany dla studentów kierunku grafika) uczy studenta projektowania autorskich wypowiedzi ekranowych, intermedialnych, multimedialnych, interaktywnych w obszarach swobodnej kreacji artystycznej i działań o  charakterze użytkowym.
II-IV rok Grafiki, prowadzący: Prof. W. Gołuch, Ad. dr hab. Jakub Jernajczyk


5. Przedmiot Zagadnienia naukowe w sztuce przybliża studentom wybrane zagadnienia z historii nauki, w odkryciu których kluczową rolę odegrała wyobraźnia wizualna, ponadto promuje holistyczne spojrzenie na twórczość intelektualną człowieka, której fundamentem są nauka i sztuka.
I rok mgr SM, prowadzący: Ad. dr hab. Jakub Jernajczyk


6. Przedmiot Programowanie multimediów poszerza warsztat kreacyjny studenta o umiejętność świadomego projektowania algorytmów, samodzielnego kodowania w wybranym środowisku programistycznym oraz tworzenia aplikacji ekranowych i instalacji interaktywnych.
I rok lic. SM, prowadzący: Ad. dr hab. Jakub Jernajczyk