Rekrutacja

Sztuka Mediów ogłasza nabór:

 • 18 osób na studia pierwszego stopnia
 • 10 osób na studia drugiego stopnia

 • Na studia pierwszego stopnia warunkiem dopuszczenia do egzaminu konkursowego jest:
 • Rejestracja online: 18.05.2015r. - 15.06.2015r. w Systemie Rekrutacji Elektronicznej na oficjalnej stronie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Złożenie dokumentów w  terminie: 01.06.2015r. - 15.06.2015r. w dziekanacie Grafiki i Sztuki Mediów.

 • Na studia drugiego stopnia warunkiem dopuszczenia do egzaminu konkursowego jest:
 • Rejestracja online: 18.05.2015r. - 26.06.2015r. w Systemie Rekrutacji Elektronicznej na oficjalnej stronie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Złożenie dokumentów w  terminie: 15.06.2015r. - 26.06.2015r. w dziekanacie Grafiki i Sztuki Mediów.

 • Dokumenty, do złożenia w dziekanacie:
 • podanie na studia (kwestionariusz do pobrania na stronie uczelni)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury. Przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego nie stanowią podstawy do przyjęcia na studia.
 • kserokopia dowodu osobistego (w powiększeniu)
 • 3 aktualne fotografie kolorowe (35x45mm podpisane na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów), muszą przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, muszą ukazywać głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe,
 • zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300*375 pikseli - co daje po wydrukowaniu 2cm*2,5cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 381dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie:
  <nazwa uczelni>_<imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg

  (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg).
  Zdjęcia cyfrowe i w wersji tradycyjnej nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane
 • Kandydaci na drugi stopień studiów dodatkowo składają odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem.
 • Podanie wraz z dokumentami należy składać/wysłać w teczce wiązanej. Teczkę należy opisać:
  - imię i nazwisko kandydata,
  - adres domowy z kodem pocztowym,
  - kierunek studiów.


  Studia stacjonarne pierwszego stopnia

  Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.
  Wynik egzaminu stanowi łączna ilość punktów uzyskanych z jego punktowanych części.
  Kandydaci przystępując do egzaminu, deklarują wybór kierunku SZTUKA MEDIÓW lub STUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA (deklaracja o dokonanym wyborze musi zostać podana w kwestionariuszu kandydata).

  Dopuszczenie do egzaminu:
  Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).
  Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie do 15.06.2015r.
  Komplet dokumentów może być przesłany na nośniku cyfrowym (CD lub DVD) na adres uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław z dopiskiem „Wydział Grafiki i Sztuki Mediów” lub drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres:
  ftp0.asp.wroc.pl
  folder REKRUTACJA
  katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW
  katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA
  PESEL_Kierunek.zip/rar/7z
  UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin [at] asp.wroc.pl).
  W portfolio oczekiwane są prace z zakresu:
  - rysunku i malarstwa ( min. 10 – max. 20 );
  - filmu, wideo, animacji ( czas trwania całości max. 5 min );
  - multimediów;
  - fotografii, fotoobiektów, fotoinstalacji ( min. 12 ).
  Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
  dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:
  1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w oryginalnych rozmiarach;
  2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw):
  pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, wielkość dłuższego boku nie mniejsza niż 1920 pikseli (jeśli rozmiary obrazów są mniejsze i nie ma możliwości pozyskania ich w lepszej jakości, dopuszczalne jest załączenie ich w oryginalnej wielkości);
  Do plików cyfrowych statycznych i fotografii dokumentacyjnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:
 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania
 • 3. animacje, filmy:
 • dla platformy Windows : format .MP4 (w kodeku H.264) lub MPEG (w kodeku MPEG2) dla platformy MacOS: format .MOV (w kodeku Animation lub H.264)
 • standard video: FullHD (1920x1080px) w systemie PAL (25 klatek/sekundę);
 • filmy udostępnione w internecie za pośrednictwem jednego z portali strumieniujących treści wideo
 • 4. animacje wektorowe: format .SWF;
  5. interaktywne prezentacje i strony internetowe:
 • dla platformy Windows : format .EXE
 • dla platformy MacOS: format .APP
 • html (należy dołączyć pliki zależne, w odpowiedniej lokalizacji)
 • strony internetowe funkcjonujące w sieci
 • Do plików multimedialnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:
 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • opis techniki wykonania
 • link do strony www wraz z hasłem (jeśli praca jest zabezpieczona) w przypadku filmów udostępnionych w internecie lub stron funkcjonujących w sieci
 • Jest możliwość dostarczenia materiałów zapisanych w innych niż wyżej wymienione formatach, ale wówczas uczelnia nie gwarantuje poprawnego ich odtworzenia oraz całościowego przeglądu portfolio.
  Pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
  NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJan01.jpg)
  Wszystkie pliki powinny się znajdować w jednym folderze nazwanym wg poniższego schematu: PESEL_Kierunek
  PESEL_Kierunek (Specjalność)
  (Prosimy nie opisywać głównego katalogu Nazwiskiem i imieniem)

  Egzamin:
  Egzamin składa się z trzech etapów.

  I etap
  Przegląd prac domowych na podstawie cyfrowego portfolio, przesłanego przez kandydata. Ocenę i decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu praktycznego wydaje Komisja Wydziałowa bez udziału kandydata.

  II etap
  Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny ( weryfikacja umiejętności kandydata w obrazowym interpretowaniu rzeczywistości ).
  Egzamin specjalistyczny – zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów ( weryfikacja potencjału kreacyjnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem )

  III etap
  Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego na tle pracy rysunkowej oraz prac domowych ( weryfikacja umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych ).

  Po zakwalifikowaniu się na I rok studiów rekrut otrzymuje skierowanie na profilaktyczne badania, które robi bezpłatnie w ośrodkach Medycyny Pracy.

  Informacje ogólne:

  Sekretariat egzaminów wstępnych zlokalizowany jest w pokoju 206 IIp
  tel. (71) 34 - 380 - 31 wew.333.

  Dziekanat Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów - p. 117/119 M
  Dziekan - prof. Jacek Szewczyk
  Prodziekan - prof. Aleksandra Janik
  Kontakt z dziekanatem: 71 334 47 27, e-mail: dziekangraf [at] asp.wroc.pl