made in photo 6

Wernisaż wystawy: 27.05.2015
Galeria BWA w Jeleniej Górze

We współczesnej wyższej uczelni artystycznej fotografia należy do zasadniczych dziedzin artystycznego kształcenia. Medium, które stało się w świecie sztuki jednym z podstawowych narzędzi komunikacji, jest obecnie doceniane przez artystów wszelkiej, nie tylko stricte fotograficznej proweniencji.Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kultywuje ów trend ze szczególną dbałością. Na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w ramach Katedry Sztuki Mediów powołano specjalność „fotografia”, realizowaną przez Pracownię Fotomediów, której kadrę dydaktyczną stanowią profesorowie: Andrzej P. Bator, Czesław Chwiszczuk, Piotr Komorowski oraz asystenci: Ewa Martyniszyn, Agata Szuba, Rafał Warzecha. Program działań Pracowni jest tak skonstruowany, aby studenci mieli możliwość gruntownego zapoznania się z teoretyczną podbudową i historią, a przede wszystkim – z praktycznym wymiarem fotografii. Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w umiejętność realizacji autorskich projektów artystycznych, ale także nabycie kwalifikacji do wykonywania wszelkich realizacji z zakresu szeroko pojętej fotografii użytkowej. Studia realizowane są jako dzienne i zaoczne. Dzięki znakomicie wyposażonym laboratoriom studenci mają możliwość zgłębienia tajników fotografii klasycznej, popularnie zwanej analogową, jak i cyfrowej, korzystając ze wszelkich możliwych udogodnień w tym zakresie.

Made in Photo 6 jest kolejną (szóstą już) edycją dorocznej wystawy prezentującej wybór prac magisterskich i licencjackich powstałych w ostatnim roku, a także wybraną ofertą artystyczną kadry dydaktycznej. Tym razem przedstawiamy prace jedenastu absolwentów oraz nowo pozyskanych pracowników naukowych Katedry, w osobach Ewy Martyniszyn, Agaty Szuby i Rafała Warzechy.

Specyfika prezentowanych prac odzwierciedla realizowaną w Pracowni Fotomediów koncepcję fotografii, kładącą akcent na jej możliwości kreacyjne. W procesie nauczania studenci poznają możliwości dokumentalne fotografii, dociekają jej autonomicznych cech, nade wszystko jednak – uczą się posługiwać nią jako jednym z wielu równoprawnych mediów sztuki. Wiodącą metodą wykorzystywaną w procesie tworzenia m.in. pokazanych na wystawie prac jest szeroko pojęta inscenizacja: od klasycznych, parateatralnych działań, opartych o całkowicie przez autora wykreowane sytuacje, poprzez ingerencje w naturę samego obrazu drogą wyrafinowanej postprodukcji cyfrowej, aż po działania intermedialne, łączące fotografię z innymi dyscyplinami plastycznej kreacji.

Znaczącą rolę fotografii Pracownia upatruje w możliwościach jej zaistnienia w kontekście multimedialnym, wykorzystującym obrazy nieruchome oraz wideo do wszelkiego typu animacji generowanych przy pomocy komputera. Przykładem są na niniejszej wystawie prace Mikołaja Pływacza oraz Krzysztofa Pietrka, uzupełniających klasyczną fotografię komentarzem filmowym.

Intencją kadry dydaktycznej Pracowni Fotomediów jest postulat, aby inspirację do własnych działań artystycznych studenci czerpali z natury samej kultury, nie zaś z ortodoksyjnego przyporządkowywania do obiegowych sposobów postrzegania fotografii. Takie właśnie rozumienie fotografii, umocowane w szerokim polu sztuki, nie zaś jedynie w obszarze ciasno zakreślonych granic tej dyscypliny, stanowi perspektywę dalszego rozwoju Pracowni – zarówno w ramach działań dydaktycznych, jak i prac badawczych.

Piotr Komorowski

Artyści biorący udział w wystawie:
Martyna Bednarek
Justyna Filutowska
Ariel Hajbos
Ewa Martyniszyn
Paweł Modzelewski
Adriana Myśliwiec
Krzysztof Paliński
Linda Parys
Krzysztof Pietrek
Mikołaj Pływacz
Adela Surowiecka
Agata Szuba
Bogusława Trela
Rafał Warzecha
Paulina Wierzgacz