CO-RESPONSIBILITY terenowa akcja performatywna

CZAS: piątek 21.05.2021 11:00
MIEJSCE: ASP/Plac Polski/Bulwar Xawerego Dunikowskiego
https://www.facebook.com/events/155840593161732/
_______________________________


Performatywna akcja terenowa CO-RESPONSIBILITY, to świadome splecenie się w jedność - jedność ze sobą nawzajem, z miejscem w którym żyjemy, z konsekwencjami naszego myślenia i z działaniami, które podejmujemy razem. To manifest przypominający, że wszyscy - jako jednostki - jesteśmy od siebie wzajemnie zależni, a każda podjęta decyzja wpływa na los reszty. Chcemy pokazać, że poczucie współodpowiedzialności za siebie nawzajem i świat wokół jest czymś istotnym.
___________________________________


Spotykamy się na Placu Polskim przy bulwarze Dunikowskiego, przed budynkiem ASP. Nasze działanie zacznie się od wspólnego połączenia elementów manifestu - ręcznie tkanej sieci, która będzie nośnikiem naszej idei i postulatu: podjęcia współodpowiedzialności. Następnie razem udamy się na pochód, który zacznie się na Bulwarze Dunikowskiego, po czym idąc wzdłuż Odry dotrzemy do kładki Siedleckiej nad zalewem rzeki Oławy, gdzie nasz manifest złożymy wodzie, dla której stanie się on pokarmem.
Dołącz do nas i utkajmy razem naszą sieć, lub udaj się z nami w pochód!
_________________________________

O PROJEKCIE


CO-RESPONSIBILITY to inicjatywa polskich i tureckich studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, realizowana w ramach Pracowni Kreacji Przestrzeni Multimedialnej Katedry Grafiki i Sztuki Mediów pod opieką dr Roberta Sochackiego i Wojtka Radtke (ASP Gdańsk). Projekt powstał na bazie wielu rozważań i artystycznych poszukiwań zainspirowanych bliskością rzeki - Odry, nad której rozlewiskiem położony jest Wrocław, oraz z potrzeby i tęsknoty za poczuciem bycia razem - nie tylko na polu działalności artystycznej, ale również odnosząc się do społecznego współżycia i środowiska.
Jesteśmy przedstawicielami jednego gatunku. Jako współmieszkańcy, przedstawiciele różnych bytów - ludzkich i nie-ludzkich, żyjemy razem, obok siebie i od siebie zależymy, współdzielimy przestrzeń, powietrze, wodę, jedzenie. Sprawia to, że jesteśmy ze sobą nierozerwalnie połączeni, połączeni jako istoty oraz połączeni ze środowiskiem. Jesteśmy jednością, wszyscy jako wytwory natury i w naturze żyjący. Jesteśmy wspólnotą, niezależnie od tego, jak bardzo staramy się udowodnić że jest inaczej.
Wobec tego - pytamy:
Co z tą wspólnotowością?
Na czym polega odpowiedzialność w tej wspólnotowości?
I czy na pewno jest taka straszna, jak mogłaby się wydawać?
Biorąc pod uwagę masowy problem wzajemnego niezrozumienia, ignorancji, samolubności i wszechobecnie panujących konfliktów wnioskujemy
- za łatwo zaczęliśmy traktować siebie nawzajem jako odrębne i niezależnie istniejące jednostki. Za lekko przyszły nam podziały i wojna o indywidualności. Każde działanie i decyzja przez nas podjęta wpływa na los reszty, a przez to na nas samych. Nasza akcja to wyciagnięcie ręki i szansa do działania razem. Symbolicznego przytulenia się w poczuciu jedności i akceptacji, pokazania świadomości naszej siły bycia obok siebie.
Z utkaną tkanką pójdziemy złożyć nasz manifest rzece. Nasze przejście wymagać będzie od nas wyczulenia na pozostałych członków grupy i niezwykle czułą współpracę: każdy z nas będzie trzymał się tkanki, która nas połączy - wobec czego cała grupa będzie odczuwała ruch pojedynczej jednostki. Gdy jedna osoba przyśpieszy, pociągnie wszystkich za sobą. Gdy jedna osoba przystanie - reszta też będzie musiała się zatrzymać, bo poczuje opór tkanki. Współpraca będzie tu jedynym sposobem, aby nasza tkanka się nie naciągnęła, nie rozerwała, nie zniszczyła. Dzięki temu będziemy stanowić jeden organizm. Gdy dotrzemy do celu naszego wspólnego spaceru, zbierzemy się na brzegach rzeki, aby razem złożyć tkankę wodzie, oddać ją rzece - według tureckiej tradycji oddamy swoje myśli i zmartwienia wodzie.
Dlatego bądźmy wyczuleni na konsekwencje naszych poczynań, dbajmy o siebie nawzajem, bądźmy czuli dla świata - a świat będzie czuły dla nas!
________________________________


Performance act CO- RESPONSIBILITY is a conscious bounding into a unity – unity with yourself, with the place of living, with the consequences of our thoughts and deeds we put up with together. This is a manifesto aimed to remind that we all are mutually dependent, and every single decision influences the others.

We’re meeting on Dunikowskiego
boulevard in front of ASP building. Our work starts with the mutual combining of the manifesto’s elements – mediums of our idea. Afterwards we will hike from the Dunikowskiego boulevard, then, strolling along Siedlecka footbridge and Olawa river bank, give away the weaved manifesto to the water.

Join us and weave the mutual manifesto with us. Later it will dissolve in the water. You can come whenever you want.

_______________________________

ABOUT THE PROJECT
CO-RESPONSIBILITY is the initiative of Polish and Turkish students from the Wroclaw Academy of Fine arts, realized in terms of Studio of Multimedia Space Creation of the Department of Graphics and Media Art under the supervision of dr Robert Sochacki and Wojtek Radtke (Gdańsk Academy of Fine arts). The project was created based on plenty artistic solutions and research, inspired by Odra river’s proximity, alongside with the deep longing for being together – in terms of arts, but also in relation to society and environment.

We’re the representers of one kind. As co-habitants, we represent various lifestyles, both human and non-human, we live along each other and co-depend, share the space, air, water and food. Turns out that we’re inseparably bounded with each other and with the environment. Being the creatures of the nature and living within the nature, we’re the unity.
Paying the attention to the massive problem of mutual understanding and everywhere existed conflict we conclude that we too easily began to treat ourselves as separate and independently existing units. Divisions and the war for individuality came too easy. Every action and decision we make affects the fate of the rest, and thus ourselves. Our manifesto is a chance to act together. It’s a symbolic hugging in the feeling of unity and acceptance, showing the awareness of our strength of being next to each other.

_______________________________


With woven tissue, we will go to give away our manifesto to the river. Our transition will require us to be sensitive to the rest of the group and to cooperate with us very tenderly: each of us will stick to the tissue that will bind us together - so the whole group will feel the movement of a single individual. When one person speeds up, he will drag everyone with them. When one person stops, the rest will also have to stop because they will feel the resistance of the tissue. Cooperation here will be the only way to prevent our tissue from getting stretched, torn or damaged. Thanks to this, we will be one organism. When we reach the goal of our walk together, we will gather on the banks of the river to put the tissue together in the water, return it to the river - according to the Turkish tradition of giving away our thoughts and worries to the water.

Therefore, let us be sensitive to the consequences of our actions, let us take care of each other, let us be tender for the world - and the world will be sensitive to us!