Publikacja Light as a Creative Tool [LAACT]

Publikacja Light as a Creative Tool [LAACT]
LAACT idea dr Robert Sochacki
Wydawca Akademi Sztuk Pięknych w Gdańsku / Wydział Malarstwa

https://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/robert-sochacki-laact,4612

dr Márton Orosz tłumaczenie z języka angielskiego: Małgorzata Sucharska

„Stulecie to będzie stuleciem światła” – tak w 1927 roku pisał László Moholy-Nagy, dekadę po tym, jak w szpitalu wojskowym w Odessie skomponował swój poemat pt. „Light Vision”. Któż bowiem nie zgodziłby się z tym proroczym stwierdzeniem, zważywszy na znaczenie, jakie sztuczne światło nabrało w życiu codziennym na początku XXI wieku? W 2015 roku, dzięki inicjatywie Europejskiego Towarzystwa Fizycznego oraz patronatowi UNESCO i Organizacji Narodów Zjednoczonych, obchodziliśmy Międzynarodowy Rok Światła. Niniejszy esej podejmuje próbę nakreślenia kulturowej historii światła i bez żadnych wygórowanych ambicji rozpoznaje rolę, jaką odegrały praktyki świetlne w dwudziestym wieku i w ostatnich czasach, zaznaczając pewne znaczące kierunki i tendencje w rozwoju tego medium.

“This century will be that of light” – wrote László Moholy-Nagy in 1927, a decade after he penned his poem Light Vision in a military hospital in Odessa. Who would disagree with this prophetic statement, given the significance of artificial light has assumed to everyday life in the early twenty- first century? At the initiation of the European Physical Society and with the sponsorship of UNESCO and the United Nations, in 2015 we celebrated the International Year of Light. This essay aims to outline a cultural history of light and without any comprehensive ambition, it recognizes the role played by luminous practices in twentieth-century and in the most recent times by marking some significant junctions and tendencies in the development of the medium.

W wyniku pierwszej konferencji Light as a Creative Tool zorganizowanej przez ASP Gdańsk w 2018 roku i drugiej edycji (odwołanej z powodu COVID-19) jaka miała się odbyć w 2020, a której organizatorem było wrocławskie ASP powstała niniejsza publikacja. Publikacja LAACT to wynik spotkań artystów i teoretyków zajmujących się zagadnieniami light ART. Wyjątkowa pozycja zawierająca nie tylko akademickie artykuły ale i wypowiedzi artystów uczestników obu edycji. Niewątpliwą wartością jest subiektywny przegląd artystów i artystek tworzących w obszarze light ART na końcu publikacji.


dr Robert Sochacki opowiada i tłumaczy na język angielski Weronika Morawiec

Light art, czerpiący z życiodajnego elementu przyrody (nie tylko światła) w połączeniu z takim modelem rozumienia sztuki staje się dla mnie bazą wyobrażeń nowej normalności, katalogiem narracji i założeń dla innych porządków społecznych. Powiązanych z uwzględnieniem bytów nie-ludzkich, angażujących grupy wypchnięte poza nawias dotychczasowych norm, płynnie i elastycznie reagujących na potrzeby świata postantropocenu.

Light art, which derives from the life-giving element of nature (not only light) in combination with this model of understanding art, becomes for me the basis for imagining a new normality, a catalogue of narratives and assumptions for other social orders. Linked to including non-human entities, involving groups pushed out of the norms, smoothly and flexibly responding to the needs of the post- anthropocene world.


________________________________________

Redakcja naukowa Scientific editor
Dr Robert Sochacki
Recenzja naukowa Academic review
Prof. UP dr hab. Alicja Panasiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Dominik Lejman Uniwersytet Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Redakcja Editor
Weronika Morawiec
Korekcja tekstów w j. polskim Proofreading in Polish
Monika Mielcarek
Korekcja tekstów w j. angielskim Proofreading in English
Małgorzata Sucharska
Tłumaczenie Translation by
Dr Anna Juchnowicz, Weronika Morawiec, Małgorzata Sucharska, Magdalena Wiczyńska-Siwy
Fotografie Photography
Krzysztof Mystkowski, Mateusz Ochocki
Projekt graficzny, skład Graphic design, layout
Dr Jarosław Bujny bujny.com
Prawa autorskie Lenders and Copyright
Wszyscy autorzy All the authors
Copyright © by Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuCopyright © by authors for the texts
Wydawca Publisher
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Academy of Fine Arts in Gdansk
Wydział Malarstwa Faculty of Painting
Dziekan Dean Prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
Prodziekan Vice-Dean Prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk
Wydawnictwo współfinansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN: 978-83-66271-65-4
Gdańsk 2021

________________________________________

Table of contents Spis treści

1. “LanguAGES of LIGHT. Some historic and aesthetic reflections on the luminokinetic practices in modern and contemporary art” Márton Orosz „Języ(WIE)KI światła. Wybrane historyczne i estetyczne rozważania na temat praktyk lumino-kinetycznych w sztuce nowoczesnej i współczesnej” Márton Orosz, s. 12
2. “Light as a Creative Tool” – conference and workshop for students in public space: case study and some conceptual remarks” Robert Sochacki „Light As A Creative Tool” – konferencja i warsztaty dla studentów w przestrzeni publicznej: studium przypadku i kilka uwag koncepcyjnych” Robert Sochacki, s. 54
3. “Praise of Darkness. Some extracts from reflections on the forms of the light presence in contemporary artistic practices”Ryszard W. Kluszczyński „Pochwała mroku. Fragmenty z rozważań nad formami obecności światła we współczesnych praktykach artystycznych” Ryszard W. Kluszczyński, s. 94
4. “Animated Architecture. How a correlation between light-based art and architecture can change our perception of space and society” Martina Tritthart „Architektura ożywiona. Jak korelacja między sztuką opierającą się na świetle oraz architekturą może zmienić naszą percepcję przestrzeni i społeczeństwa?” Martina Tritthart, s. 136
5. Light is always close to artist – Łukasz Szałankiewicz “Zenial” about the common denominators of light and sound, non-obvious connections and “playing a game” Łukasz “Zenial” Szałankiewicz (rozmowa/talk) Światło jest zawsze blisko artysty – Łukasz Szałankiewicz „Zenial” o częściach wspólnych światła i dźwięków, o nieoczywistych połączeniach i graniu grą „Zenial” Szałankiewicz (rozmowa/talk), s. 198
6. Ingo Wendt: A human part of the machine – analogue objects in large-scale projections Ingo Wendt (rozmowa/talk) Ingo Wendt: ludzka część mechanizmu – obiekty analogowe w projekcjach wielkoformatowych Ingo Wendt (rozmowa/talk), s. 208
7. Already forgotten objects, lives being an absence: shadow and light in Alicja Jeziorecka’s installations, based on the results of the LAACT 2018 workshop Alicja Jeziorecka (rozmowa/talk) Zapomniane już obiekty, istnienia będące nieobecnością: cień i światło w instalacjach Alicji Jezioreckiej na podstawie realizacji podczas warsztatów LAACT 2018 Alicja Jeziorecka (rozmowa/talk), s. 222
8. “Light in Cabbage” Anna Królikiewicz (wstęp do wykładu/lecture introduction) „Światło w kapuście” Anna Królikiewicz (wstęp do wykładu/lecture introduction), s. 234
9. Tools, effects, art of creating organism. What is meant today by “generative art”, “mapping” and “VR” in the artist’s subjective way of understanding? Radosław Deruba (rozmowa/talk) Narzędzia, efekty, sztuka stwarzania organizmu – co oznaczają dziś pojęcia „sztuka generatywna”, „mapping” i „VR” w subiektywnym rozumieniu artysty? Radosław Deruba (rozmowa/talk), s. 244
10. Moving to new perceptions: understanding of the space of art installation and theatrical scenography Yoko Seyama (rozmowa/talk) Przejście do nowych sposobów postrzegania: rozumienie przestrzeni instalacji artystycznej i scenografii teatralnej Yoko Seyama (rozmowa/talk), s. 266
11. Light image in movement Ralph Kistler (autoprezentacja/self-presentation) Obraz światła w ruchu Ralph Kistler (autoprezentacja/self-presentation), s. 280
12. The silence of the white canvas does not exist. On the model of action and attempts to internalize one’s own aesthetics in the creation of audio-visual compositions Paweł Lisek (rozmowa/talk) Cisza białego płótna nie istnieje. O modelu działania i próbach uwewnętrznienia własnej estetyki w tworzeniu kompozycji audiowizualnych Paweł Lisek (rozmowa/talk), s. 288
13. Shift of Focus: Light as Artistic Material and Medium Bettina Pelz (subiektywny przewodnik/subjective guide) Zmiana natężenia: Światło jako artystyczny materiał i medium Bettina Pelz (subiektywny przewodnik/subjective guide), s. 304